India

Prečo má podpora dieťaťa v Indii zmysel

1,7 milióna detí zomiera každý rok kvôli zlej zdravotnej starostlivosti

50% obyvateľov žije v slumoch

Najvyššia miera detských manželstiev vo svete

Podporované rodiny sa nachádzajú vo veľmi náročnej finančnej situácii. Rodičia napríklad musia cestovať ďaleko za prácou a deti často zostávajú doma samé alebo musia pomáhať rodičom pri práci. Nedostatok jedla a pitnej vody či zlá zdravotná starostlivosť sú bežné problémy, ktorým musia obyvatelia Indie čeliť. Rodina žije doslovne z ruky do úst. Bez finančnej pomoci by neboli schopní zabezpečiť pre svoje deti vzdelanie. Mnohé deti žijú v odľahlých dedinách, kde nie je žiadny dopravný systém a preto sú nútené, kvôli veľkej vzdialenosti, predčasne ukončiť školskú dochádzku. Vďaka vašej podpore, deti z chudobných oblastí Indie majú možnosť napĺňať svoje sny a nádej na lepšiu budúcnosť pre seba i svoju rodinu.

Kam smerujú Vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Cestovné

Oblečenie

Tábory a výlety

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolským študentom. Deti sú podporované buď na školách, alebo v konkrétnych centrách, ktorých aktivity sú popísané nižšie.

Centrum patrí do karwarskej diecézy a spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou na projekte Adopcia na diaľku® už od roku 1996.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom BPKS Honavar je rozvoj dieťaťa a rodiny prostredníctvom vzdelávania. Poskytuje finančnú pomoc deťom od materskej školy až po študentov vo vyššom odbornom vzdelávaní ako ošetrovateľstvo, inžinierstvo, učiteľstvo. Sociálni pracovníci centra sú deťom kedykoľvek k dispozícii. Starajú sa o ich napredovanie a motiváciu v štúdiu. K ďalším cieľom centra patrí zvyšovať povedomie žiakov vyšších ročníkov o ľudských právach či nebezpečenstve drog. Popri centre fungujú v rámci farností aj tzv. detské kluby, ktoré ponúkajú množstvo aktivít a poskytujú deťom možnosť objaviť, rozvíjať a uplatniť svoje talenty.

Otec Gabriel Lopes, kňaz, Riaditeľ centra
Volám sa Gabriel Lopes a od mája 2017 som riaditeľom centra BPKS Honavar. Mojou hlavnou úlohou je koordinovať chod centra a dohliadať na to, aby boli aktivity projektu Adopcia na diaľku® vykonávané efektívne. Okrem práce pre centrum zabezpečujem starostlivosť o neďalekú farnosť.

Centrum je prevádzkované diecézou mesta Udupi.

Ciele a aktivity centra

Hlavným cieľom centra je pomoc žiakom, ktorí pochádzajú z ekonomicky veľmi chudobných rodín, sirotám, polosirotám alebo deťom z inak znevýhodnených podmienok. Ďalším cieľom je poskytovať deťom v rámci školy bezpečné prostredie, kde sa môžu všestranne rozvíjať. Centrum organizuje mnoho aktivít zameraných na rozvoj komunikácie, zodpovednosti či osobnosti. Zvyšuje povedomie o dôležitosti vzdelávania, hygieny, zdravia. Centrum sa zameriava aj na efektívne využitie voľného času a počas prázdnin organizuje tábory, ktoré sú zamerané na  témy primerané veku detí a ich konkrétnej situácii, napr. o hodnotách v živote, o etike, vzdelaní, vzťahoch či životnom prostredí.

Veera Monis, rehoľná sestra, Koordinátorka centra
Moje meno je Veera Monis a som miestnou koordinátorkou sociálneho centra Sampada – ICDP v meste Udupi. Na projekte Adopcia na diaľku® spolupracujeme so Slovenskou katolíckou charitou od roku 2001. Spolu s administratívnym pracovníkom a štyrmi animátormi zabezpečujeme pomoc chudobným a núdznym deťom v ich náročných životných podmienkach. Svoju pozornosť venujeme okrem iného najmä podpore vzdelávania detí a mládeže a prostredníctvom organizovania rôznych táborov a zaujímavých stretnutí tiež príprave detí na lepšiu budúcnosť i na to, ako byť dobrými občanmi Indie. Pomáhame poskytovať pomoc ženám a matkám v rámci vzniknutých svojpomocných skupín.

CODP Mangalore je mimovládna organizácia.

Ciele a aktivity organizácie

Primárnym cieľom je zabezpečovať deťom z chudobných rodín vzdelanie a prípravu na ich budúce povolanie. Ďalším dôležitým cieľom je zvyšovanie povedomia detí o dôležitosti vzdelávania. Sociálni pracovníci pravidelne navštevujú rodiny podporovaných detí a študentov, aby zistili aktuálnu situáciu či prípadné zmeny v súvislosti so štúdiom alebo rodinnými pomermi. Organizácia usporadúva každoročne tábory, ktoré sa orientujú na výber vhodného budúceho povolania. V decembri sa uskutočňuje Vianočné stretnutie, počas ktorého sú pripravené rôzne hry, súťaže, kvízy a taktiež sú deťom odovzdané milé darčeky, na ktoré sa každý rok nedočkavo tešia.

Otec Oswald Monteiro, kňaz, Riaditeľ centra
Od roku 2013 zastávam funkciu riaditeľa centra. So Slovenskou katolíckou charitou spolupracujeme už dlhé roky a to prostredníctvom pomoci deťom cez projekt Adopcia na diaľku®. Venujeme sa aj ďalším rozvojovým projektom zameraným na posilnenie postavenia žien, budovanie mieru a presadzovanie ľudských práv, hospodárenie s prírodnými zdrojmi a iným.

DJSC Vamanjoor je centrum sociálnej pomoci. Centrum poskytuje pomoc deťom od predškolského veku až po ukončenie vzdelávania, vrátane detí vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, zdravotne alebo inak znevýhodneným, sirotám a polosirotám žijúcim často pod hranicou chudoby.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra je výučba detí s osobitným zameraním na výber budúceho povolania. Organizácia podujatí a aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o témach ako sú - životné prostredie, ťažba vody, zdravie, vzdelávanie, ľudské práva, odborné tréningy (krajčírstvo, vyšívanie, zhotovovanie dáždnikov). Centrum zároveň zabezpečuje každoročnú organizáciu letných táborov a detský klub za účelom efektívneho využívania voľného času pre deti.

Joel Lasrado, rehoľná sestra, Koordinátorka centra
Volám sa Joel Lasrado a patrím do Kongregácie misijných sestier Kráľovnej apoštolov. Som miestnou koordinátorkou sociálneho centra Dharma Jyothi Vamanjoor v indickom štáte Karnataka. Som zodpovedná za program podpory vzdelávania detí s osobitným zameraním na ich budúce povolanie, ďalej program posilnenia svojpomocných skupín žien v komunite, detské kluby a odborné tréningy. Spolu s ďalšími 15 spolupracovníkmi zabezpečujeme pomoc ľuďom na hranici chudoby ako i špeciálnu starostlivosť o ťažko chorých.

Sadhana Honavar je škola, ktorá bola založená za účelom odstránenia detskej práce. Je súčasťou sociálneho centra Muktha Youth, Women & Child Welfare Trust. Toto centrum sa stará o zabezpečenie štandardných životných podmienok mládeže, žien a detí.

Ciele a aktivity školy

Centrum svoju pozornosť zameriava na zdravie, vzdelávanie, rozvoj talentov či školenie zručností. Centrum podporuje študentov dosahujúcich slabšie študijné výsledky, ktorým poskytuje zvýšenú pozornosť v samostatných triedach, kde majú možnosť napredovať vlastným tempom. Venuje sa rozvoju talentov detí organizáciou klubov, počítačových kurzov, výtvarnej výchovy či detského divadla. Podporuje program malých vedcov, napĺňa programy súvisiace so zdravím ako fyzioterapia pre fyzicky postihnutých alebo výživa pre podvýživených. Taktiež realizuje tábory zamerané na medicínu a zubné lekárstvo. Pre mládež vypracovala škola kariérny poradenský program, odbornú prípravu na skúšky a školenie zručností, najmä v oblasti počítačov a krajčírstva.

Renee Joan Furtado, riaditeľka
Moje meno je Renee Joan Furtado a som riaditeľkou školy Sadhana Honavar. Vyštudovala som psychológiu a špeciálnu pedagogiku. Verím, že práve vzdelanie je pre deti kľúčové, aby sa dokázali uplatniť vo všetkých aspektoch života. Práve vďaka projektu Adopcia na diaľku® dokázalo naše centrum pomôcť desiatkam detí, ktoré by bez pomoci nemali na vzdelanie šancu.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra je zabezpečiť vzdelanie pre deti a mládež a poskytnúť im vhodný spôsob prípravy na ich budúce povolanie. Centrum rozvíja vzťah detí k čítaniu a literatúre. Organizuje tábory a kurzy zamerané na podporu talentov ako divadelný klub, tanečný kurz a spevácky zbor.

Maria Goretti Quadros, koordinátorka
Som sestra Maria Goretti, absolvovala som štúdium sociálnej práce v indickom Chennai a na Inštitúte Coady v Kanade. Podieľala som sa na vzniku mnohých domovov pre núdznych, poradenských centier, nemocníc a profesionálnych školiacich stredísk. Od roku 2012 som riaditeľkou Nadácie sv. Ignáca v Honavare, ktorá zahŕňa aj Inštitút zdravotníckych vied a Nemocnicu sv. Ignáca.

Centrum poskytuje pomoc primárne sirotám, deťom z veľmi chudobných rodín a deťom s postihnutím.

Ciele a aktivity centra

Centrum vzdeláva deti od prvého ročníka po ukončenie vzdelania. Poskytuje špeciálnu výučbu aj pre deti so sluchovým postihnutím. Zameriava sa na rozvoj osobnosti, líderstvo a vhodné kariérne poradenstvo pre žiakov vyšších ročníkov. Centrum organizuje letné tábory, rôzne prázdninové aktivity a taktiež aj voľnočasové krúžky.

Páter Michael Pinto, riaditeľ
Som páter Michael Pinto a od mája 2019 som riaditeľom centra KDDC v Karware. Funkciu som prevzal od predchádzajúceho riaditeľa Ambrose Fernandesa. Predtým som tu pôsobil ako asistent riaditeľa. Ako výpomocný kňaz som sa venoval zvlášť rozvoju vzdelávania a sociálno-ekonomickému povzneseniu kmeňa Siddiov, pochádzajúceho pôvodom z Afriky, ktorý žije v našej oblasti a je medzi miestnymi obyvateľmi najviac vyčlenený na okraji spoločnosti. Som tiež sekretárom pracovnej komisie a komisie pre sociálne záležitosti v diecéze Karwar.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra  je rozvoj detí prostredníctvom vzdelávania, organizácia viacdňových a jednodňových táborov počas školských prázdnin. Centrum poskytuje aj množstvo krúžkov a voľnočasových aktivít.

Páter Clifford Roshan Pinto, riaditeľ
Som Clifford Roshan Pinto. Od mája 2018 vykonávam funkciu riaditeľa Chaitanya-SMSSS a zodpovedám za fungovanie všetkých programov centra. V období 2012 – 2018 som bol finančným správcom diecézy Shimoga. Za 6 rokov som získal praktické skúsenosti v riadení projektov. Ako riaditeľ v súčasnosti vediem projekty na všestranný rozvoj detí, posilnenie postavenia žien, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zlepšenie zdravia a štátne vzdelávacie programy pre celkový rozvoj komunity.

Anie Fiallow, koordinátorka
Volám sa Anie Fiallow. Som projektová koordinátorka projektu Adopcia na diaľku® v SMSSS. Zodpovedám za celý chod sekcie detského rozvojového programu, ktorý zahŕňa: výber detí do programu, plánovanie a realizáciu detských táborov a rodičovských stretnutí, kompletnú korešpondenciu s darcovskými organizáciami, s miestnymi úradmi, farnosťami, poradenstvo pre deti a ich rodičov, ako aj kontrolné návštevy podporovaných detí v ich školách a rodinách.

Interdiecézny seminár sv. Jozefa je začlenený pod Pápežskú univerzitu Urbaniana v Ríme, pre teologické aj filozofické štúdiá.

Ciele a aktivity centra

Popri pravidelnom vyučovaní a štúdiu sa seminaristi aktívne zapájajú do bežného cirkevného života. Cez víkendy niektorí z nich odchádzajú do jednotlivých farností vypomáhať pri sv. omšiach, pri vyučovaní katechizmu a vykonávať bežné služby vo farnosti. Iní chodia do verejných nemocníc, domovov pre seniorov, centier na odvykanie od závislostí a vykonávajú mnohé ďalšie sociálne aktivity. To všetko im pomôže reálne sa začleniť do každodenného života ľudí. Seminaristi sa tiež zapájajú do pestovania ovocia a zeleniny, vypomáhajú pri prácach v kuchyni a pri udržiavaní fariem a záhrad a získavaní denného živobytia z nich.

Páter Joseph Martis, rektor seminára
Pozdravujem. Som páter Joseph Martis, rektor Interdiecézneho kňazského seminára, Jeppu, Mangalore. Za rektora som bol menovaný v roku 2010. Mojim poslaním je zodpovednosť za celkový chod seminára, čo zahŕňa: organizovanie formačných aktivít v seminári, koordinácia činností všetkých zamestnancov, spravovanie majetku a organizovanie sociálnych aktivít seminára, pravidelné stretnutia so študentmi a zamestnancami, koordinácia prepojenia medzi diecéznymi biskupmi a ich študentmi, monitorovanie materiálneho a finančného zabezpečenia. To všetko prebieha s podporou a pomocou miestneho personálu, biskupov príslušných diecéz a vyšších cirkevných predstavených.
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA
 
Galéria
 
 
Viac o adopcii v Indii
 

Nádej pre Indiu

Dokumentárny film

CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA