India

Prečo má podpora dieťaťa v Indii zmysel

1,7 milióna detí zomiera každý rok kvôli zlej zdravotnej starostlivosti

50% obyvateľov žije v slumoch

Najvyššia miera detských manželstiev vo svete

Podporované rodiny sa nachádzajú vo veľmi náročnej finančnej situácii. Rodičia napríklad musia cestovať ďaleko za prácou a deti často zostávajú doma samé alebo musia pomáhať rodičom pri práci. Nedostatok jedla a pitnej vody či zlá zdravotná starostlivosť sú bežné problémy, ktorým musia obyvatelia Indie čeliť. Rodina žije doslovne z ruky do úst. Bez finančnej pomoci by neboli schopní zabezpečiť pre svoje deti vzdelanie. Mnohé deti žijú v odľahlých dedinách, kde nie je žiadny dopravný systém a preto sú nútené, kvôli veľkej vzdialenosti, predčasne ukončiť školskú dochádzku. Vďaka vašej podpore, deti z chudobných oblastí Indie majú možnosť napĺňať svoje sny a nádej na lepšiu budúcnosť pre seba i svoju rodinu.

Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Cestovné

Oblečenie

Tábory a výlety

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolským študentom. Deti sú podporované buď na školách, alebo v konkrétnych centrách, ktorých aktivity sú popísané nižšie.

Centrum patrí do karwarskej diecézy a spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou na projekte Adopcia na diaľku® už od roku 1996.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom BPKS Honavar je rozvoj dieťaťa a rodiny prostredníctvom vzdelávania. Poskytuje finančnú pomoc deťom od materskej školy až po študentov vo vyššom odbornom vzdelávaní ako ošetrovateľstvo, inžinierstvo, učiteľstvo. Sociálni pracovníci centra sú deťom kedykoľvek k dispozícii. Starajú sa o ich napredovanie a motiváciu v štúdiu. K ďalším cieľom centra patrí zvyšovať povedomie žiakov vyšších ročníkov o ľudských právach či nebezpečenstve drog. Popri centre fungujú v rámci farností aj tzv. detské kluby, ktoré ponúkajú množstvo aktivít a poskytujú deťom možnosť objaviť, rozvíjať a uplatniť svoje talenty.

Páter Gabriel Lopes, kňaz, Riaditeľ centra
Volám sa Gabriel Lopes a od mája 2017 som riaditeľom centra BPKS Honavar. Mojou hlavnou úlohou je koordinovať chod centra a dohliadať na to, aby boli aktivity projektu Adopcia na diaľku® vykonávané efektívne. Okrem práce pre centrum zabezpečujem starostlivosť o neďalekú farnosť.

Centrum je prevádzkované diecézou mesta Udupi.

Ciele a aktivity centra

Hlavným cieľom centra je pomoc žiakom, ktorí pochádzajú z ekonomicky veľmi chudobných rodín, sirotám, polosirotám alebo deťom z inak znevýhodnených podmienok. Ďalším cieľom je poskytovať deťom v rámci školy bezpečné prostredie, kde sa môžu všestranne rozvíjať. Centrum organizuje mnoho aktivít zameraných na rozvoj komunikácie, zodpovednosti či osobnosti. Zvyšuje povedomie o dôležitosti vzdelávania, hygieny, zdravia. Centrum sa zameriava aj na efektívne využitie voľného času a počas prázdnin organizuje tábory, ktoré sú zamerané na  témy primerané veku detí a ich konkrétnej situácii, napr. o hodnotách v živote, o etike, vzdelaní, vzťahoch či životnom prostredí.

Sestra Veera Monis, rehoľná sestra, Koordinátorka centra
Moje meno je Veera Monis a som miestnou koordinátorkou sociálneho centra Sampada – ICDP v meste Udupi. Na projekte Adopcia na diaľku® spolupracujeme so Slovenskou katolíckou charitou od roku 2001. Spolu s administratívnym pracovníkom a štyrmi animátormi zabezpečujeme pomoc chudobným a núdznym deťom v ich náročných životných podmienkach. Svoju pozornosť venujeme okrem iného najmä podpore vzdelávania detí a mládeže a prostredníctvom organizovania rôznych táborov a zaujímavých stretnutí tiež príprave detí na lepšiu budúcnosť i na to, ako byť dobrými občanmi Indie. Pomáhame poskytovať pomoc ženám a matkám v rámci vzniknutých svojpomocných skupín.

DJSC Vamanjoor je centrum sociálnej pomoci. Centrum poskytuje pomoc deťom od predškolského veku až po ukončenie vzdelávania, vrátane detí vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť, zdravotne alebo inak znevýhodneným, sirotám a polosirotám žijúcim často pod hranicou chudoby.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra je výučba detí s osobitným zameraním na výber budúceho povolania. Organizácia podujatí a aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o témach ako sú - životné prostredie, ťažba vody, zdravie, vzdelávanie, ľudské práva, odborné tréningy (krajčírstvo, vyšívanie, zhotovovanie dáždnikov). Centrum zároveň zabezpečuje každoročnú organizáciu letných táborov a detský klub za účelom efektívneho využívania voľného času pre deti.

Sestra Joel Lasrado, rehoľná sestra, Koordinátorka centra
Volám sa Joel Lasrado a patrím do Kongregácie misijných sestier Kráľovnej apoštolov. Som miestnou koordinátorkou sociálneho centra Dharma Jyothi Vamanjoor v indickom štáte Karnataka. Som zodpovedná za program podpory vzdelávania detí s osobitným zameraním na ich budúce povolanie, ďalej program posilnenia svojpomocných skupín žien v komunite, detské kluby a odborné tréningy. Spolu s ďalšími 15 spolupracovníkmi zabezpečujeme pomoc ľuďom na hranici chudoby ako i špeciálnu starostlivosť o ťažko chorých.

Sadhana Honavar je škola, ktorá bola založená za účelom odstránenia detskej práce. Je súčasťou sociálneho centra Muktha Youth, Women & Child Welfare Trust. Toto centrum sa stará o zabezpečenie štandardných životných podmienok mládeže, žien a detí.

Ciele a aktivity školy

Centrum svoju pozornosť zameriava na zdravie, vzdelávanie, rozvoj talentov či školenie zručností. Centrum podporuje študentov dosahujúcich slabšie študijné výsledky, ktorým poskytuje zvýšenú pozornosť v samostatných triedach, kde majú možnosť napredovať vlastným tempom. Venuje sa rozvoju talentov detí organizáciou klubov, počítačových kurzov, výtvarnej výchovy či detského divadla. Podporuje program malých vedcov, napĺňa programy súvisiace so zdravím ako fyzioterapia pre fyzicky postihnutých alebo výživa pre podvýživených. Taktiež realizuje tábory zamerané na medicínu a zubné lekárstvo. Pre mládež vypracovala škola kariérny poradenský program, odbornú prípravu na skúšky a školenie zručností, najmä v oblasti počítačov a krajčírstva.

Renee Joan Furtado, Riaditeľka
Moje meno je Renee Joan Furtado a som riaditeľkou školy Sadhana Honavar. Vyštudovala som psychológiu a špeciálnu pedagogiku. Verím, že práve vzdelanie je pre deti kľúčové, aby sa dokázali uplatniť vo všetkých aspektoch života. Práve vďaka projektu Adopcia na diaľku® dokázalo naše centrum pomôcť desiatkam detí, ktoré by bez pomoci nemali na vzdelanie šancu.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra je zabezpečiť vzdelanie pre deti a mládež a poskytnúť im vhodný spôsob prípravy na ich budúce povolanie. Centrum rozvíja vzťah detí k čítaniu a literatúre. Organizuje tábory a kurzy zamerané na podporu talentov ako divadelný klub, tanečný kurz a spevácky zbor.

Maria Goretti Quadros, Koordinátorka
Som sestra Maria Goretti, absolvovala som štúdium sociálnej práce v indickom Chennai a na Inštitúte Coady v Kanade. Podieľala som sa na vzniku mnohých domovov pre núdznych, poradenských centier, nemocníc a profesionálnych školiacich stredísk. Od roku 2012 som riaditeľkou Nadácie sv. Ignáca v Honavare, ktorá zahŕňa aj Inštitút zdravotníckych vied a Nemocnicu sv. Ignáca.

Ciele a aktivity centra

Primárnym cieľom centra  je rozvoj detí prostredníctvom vzdelávania, organizácia viacdňových a jednodňových táborov počas školských prázdnin. Centrum poskytuje aj množstvo krúžkov a voľnočasových aktivít.

Páter Clifford Roshan Pinto, Riaditeľ
Som Clifford Roshan Pinto. Od mája 2018 vykonávam funkciu riaditeľa Chaitanya-SMSSS a zodpovedám za fungovanie všetkých programov centra. V období 2012 – 2018 som bol finančným správcom diecézy Shimoga. Za 6 rokov som získal praktické skúsenosti v riadení projektov. Ako riaditeľ v súčasnosti vediem projekty na všestranný rozvoj detí, posilnenie postavenia žien, hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zlepšenie zdravia a štátne vzdelávacie programy pre celkový rozvoj komunity.

Anie Fiallow, Koordinátorka
Volám sa Anie Fiallow. Som projektová koordinátorka projektu Adopcia na diaľku® v SMSSS. Zodpovedám za celý chod sekcie detského rozvojového programu, ktorý zahŕňa: výber detí do programu, plánovanie a realizáciu detských táborov a rodičovských stretnutí, kompletnú korešpondenciu s darcovskými organizáciami, s miestnymi úradmi, farnosťami, poradenstvo pre deti a ich rodičov, ako aj kontrolné návštevy podporovaných detí v ich školách a rodinách.
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA
 
Galéria
 
 
Viac o adopcii v Indii
 

Nádej pre Indiu

Dokumentárny film

CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA