Ukrajina

Prečo má podpora dieťaťa na Ukrajine zmysel

Krajina trpí korupciou a minimálnou podporou pre charitatívne organizácie

Za posledných 20 rokov klesol počet obyvateľov Ukrajiny o takmer 10 miliónov

Viac ako 5 miliónov ľudí je ovplyvnených vojnou

Ukrajina sa nachádza vo veľmi ťažkých ekonomických a sociálnych podmienkach. Ľudia nemajú prácu a žijú vo veľkej chudobe. Pomoc smeruje často mnohodetným chudobným rodinám, ktorých finančný príjem je určený len denným predajom na trhu alebo príležitostnou prácou. Možno povedať, že teraz v čase vojny, je okrem zabezpečenia vzdelávania ďalším cieľom eliminovanie strachu u detí a rodičov.

Kam smerujú Vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Študijné materiály

Aktivity a hračky

Tábory a výlety

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolským študentom na Ukrajine. Deti sú podporované buď na školách, alebo v konkrétnych centrách či detských domovoch, o ktorých si môžete prečítať nižšie.

Momentálne neponúkame možnosť podpory bohoslovcov. V seminároch, s ktorými spolupracujeme, sú už všetci bohoslovci podporovaní.

Živá perla je domovom rodinného typu s menším počtom detí. V domove žije 30 – 36 chlapcov. V štátnych domovoch je často 200 až 300 detí. Keďže nie sú štátnym zariadením, musia si zháňať financie na chod detského domova sami.

Ciele domova

Prístup k deťom je individuálny, nakoľko každý je z iného prostredia. Niektorí chlapci do domova prichádzajú s poruchami reči, správania či s veľkými medzerami v učive, keďže nemali predtým zabezpečené primerané životné podmienky. Ako rastú, prijímajú postupne väčšiu zodpovednosť a učia sa zapájať do každodenného života. Vďaka vašej podpore majú bezpečné prostredie, primeranú starostlivosť a zažívajú rodinnú atmosféru, akú mnohí z nich nezažili nikdy. Môžu sa tak pripraviť na dospelosť a v budúcnosti viesť samostatný, plnohodnotný život.

Ruslan Markiv, riaditeľ
Volám sa Ruslan Markiv a od roku 2004 som riaditeľom detského domova „Živá perla“ v obci Bortnyky. V roku 2000 som vstúpil do kresťanskej komunity “Miles Jesu” na Ukrajine. Prvé štyri roky som strávil na rôznych misiách na Ukrajine, v Rusku a v Anglicku.

Farnosť v Charkove má od svojho založenia v roku 1995 program pre deti. Postupne bolo vybudované aj detské a sociálne centrum, ktoré poskytuje vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Farnosť v Charkove aktuálne vedie otec Ján Martinček, kňaz - vincentín z Bratislavy.

Ciele a aktivity sociálneho centra farnosti

Centrum pomáha deťom zo sociálne slabých rodín s doučovaním a prípravou domácich úloh do školy. Denne je deťom poskytnutý teplý obed. Roky ukázali, že pre mnohé deti je to jediné teplé jedlo, ktoré majú počas dňa. Farnosť zabezpečuje aj výchovný program pre autistické deti, ktoré sú odmietnuté školami. V spolupráci s rodičmi pomáha deťom k ich postupnej integrácii. Okrem toho realizuje aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, čo je i prevenciou voči rizikovému správaniu (užívanie alkoholu, drog a podobne).

Ján Martinček, kňaz a správca farnosti a centra
Som Ján Martinček a od roku 2010 som farárom v mladej, multikulturálnej farnosti sv. Vincenta de Paul v Charkove na Ukrajine. Veľká vďaka každému darcovi, ktorý podporuje projekt Adopcia na diaľku®, kdekoľvek vo svete. Sám vidím, ako nám vaša pomoc pomáha u nás v Charkove a verím, že je tomu tak aj v iných krajinách.

Centrum pomáha deťom a mladým z problémových rodín, chudobným deťom a sirotám, rodinám, ktoré sú v zlej sociálnej situácii či kríze. Tiež chorým ľuďom, seniorom, hendikepovaným či ľuďom, ktorí sa presťahovali z oblastí postihnutých vojnovým konfliktom.

Ciele a aktivity centra

Hlavným cieľom pracovníkov sociálneho centra je poskytnúť deťom bezpečné prostredie a pracovať s rodinami. Pomáhajú mladým so vzdelávaním, s adaptáciou a sociálnou integráciou. Takisto deťom, ktoré majú problémy s učením či správaním. V centre prevádzkujú aj sociálnu jedáleň. Stravu vydávajú deťom, ktoré tam prichádzajú a často doma nemajú ani základnú výživu. Okrem toho i seniorom a ľuďom, ktorí žijú v chudobe alebo v zlých sociálnych podmienkach. Každý deň sa deťom venujú pedagogickí a sociálni pracovníci, ktorí im pomáhajú s prípravou do školy. Deti zo sociálne slabých a krízových rodín našli v tomto centre odborné i ľudské zázemie, ktoré im v rodine často chýba.

Natalia Hrihorčuk, koordinátorka
Volám sa Natalia Hrihorčuk. Bývam na dedine blízko mesta Kolomyja. Pracujem v Charite Kolomyjskej eparchie (diecézy) viac ako sedem rokov. Som manažérkou centra pre psychologickú a sociálnu pomoc deťom a mladým. Mám veľmi rada svoju prácu a teším sa z jej každého výsledku.

Poslaním akadémie je zabezpečiť štúdium a formáciu pre bohoslovcov, ktorí sa pripravujú na svoje kňazské poslanie. Nakoľko je sociálna a ekonomická situácia bežných rodín aj farností na Ukrajine veľmi ťažká, zaradili sme do nášho projektu aj podporu vzdelávania týchto vysokoškolských študentov – bohoslovcov.

Ciele a aktivity seminára

Na Ukrajine je odluka cirkvi od štátu. Pre seminár nie je jednoduché zabezpečiť financie na svoj chod, aby mohli bohoslovci získať kvalitné vzdelanie. Prijíma aj študentov, ktorí nemôžu školské príspevky zaplatiť a hľadá zdroje a darcov na pokrytie výdavkov. Seminaristi sa zapájajú do rôznych charitatívnych a dobročinných aktivít. Pomáhajú pri pastorácii v nemocniciach, navštevujú chorých a opustených ľudí a tiež seniorov. Pripravujú pre deti a mládež katechézy, letné tábory či olympiády. Snažia sa o ľudskú i duchovnú podporu hendikepovaných a takisto im pomáhajú aj s integráciou v spoločnosti.

Petro Pavlo Beresh, rektor
Volám sa Petro Pavlo Beresh a som rektor užhorodskej Gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie blahoslaveného Teodora Romžu. Pomoc projektu Adopcia na diaľku® si veľmi vážime, keďže akýmkoľvek príspevkom sme o krok bližšie k plnohodnotnému vzdelávaniu bohoslovcov, čo je našim hlavným cieľom.

Rodičia mnohých seminaristov nevedia podporiť štúdium svojich synov kvôli tomu, že nemajú stabilnú prácu. Na Ukrajine je vysoká nezamestnanosť a je problém nájsť si zamestnanie. Študenti tak nevedia uhradiť školské poplatky. Dôvodom školného je to, že seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod sám, nakoľko cirkev je na Ukrajine v odluke od štátu.

Ciele a aktivity seminára

Vo svojom voľnom čase sa venujú bohoslovci ľuďom, ktorí sú v núdzi alebo sú opustení. Chodia povzbudzovať chorých do nemocníc, navštevujú osamelých a starých ľudí. Venujú sa deťom a mladým, pre ktorých pripravujú rôzne pastoračné, výchovné, vzdelávacie aj voľnočasové aktivity. Núdznym ľuďom ponúkajú duchovnú a ľudskú podporu. Vykonávajú aj fyzické práce, ktoré sú pre starších alebo chorých ľudí náročné.

Ivan Sichkaryk, prefekt
Moje meno je Ivan Sichkaryk. Vediem Ternopiľský vyšší duchovný seminár. Slovami nedokážem vyjadriť, ako veľmi nám projekt Adopcia na diaľku® pomohol. Najmä vďaka darcom sa môžu mladí muži, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, plnohodnotne vzdelávať a plniť svoje poslanie. Po ukončení seminára idú do rôznych farností v oblastiach východnej Ukrajiny, kde vykonávajú duchovnú službu.

Charita Ternopiľ bola založená v decembri 1994. Od tohto roku sa snaží pomáhať deťom a starším, ktorí sú v ťažkej životnej situácii.

Ciele a aktivity centra

Našim cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sú kvôli rôznym okolnostiam na okraji spoločnosti. Prvým projektom, ktorý sme realizovali, bolo zriadenie sociálnej jedálne. Ľudia v núdzi, deti či seniori ju môžu navštevovať denne. Od roku 2018 sme súčasťou projektu Adopcia na diaľku®. Vďaka tomu môžeme rozširovať našu pomoc deťom z chudobných a mnohopočetných rodín, sirotám a polosirotám. Deťom zaobstarávame školské pomôcky, lieky, zdravotnú starostlivosť a stravu. Poskytujeme bezpečný priestor aj na doučovanie, písanie úloh a voľnočasové aktivity.

Anetta Lisa, koordinátorka
Volám sa Anetta Lisa a od roku 2016 pracujem v Charite Ternopiľ. Každodenne stretávam rodičov, ktorí svojim deťom nedokážu primerane zabezpečiť základné potreby. Som matkou dvoch detí a rozumiem rodičom, ktorí sú v náročných životných situáciách. Rozhodla som sa pomáhať takýmto rodinám. Moja práca ma napĺňa. Viem, že vďaka nej majú tieto deti nádej na lepší život.

Charita svätého Martina vznikla v roku 1999. Vykonáva rôzne sociálne a podporné aktivity pre rodiny v núdzi, chorých, seniorov a venuje sa aj pastorácii Rómov.

Ciele a aktivity charity

Medzi aktivity patria aj činnosti týkajúce sa práce s deťmi, ktoré žijú v náročných sociálnych a ekonomických podmienkach v okolí Užhorodu a Mukačeva. Charitní pracovníci pomáhajú deťom so vzdelávaním, nakoľko mnohé z nich sú z lokalít, kde je vysoká negramotnosť. Realizujú aktivity na spôsob detskej družiny. Vytvárajú tak pre deti bezpečné prostredie, kde si môžu napísať domáce úlohy, precvičiť si písanie, počítanie alebo majú spoločne voľnočasové aktivity.

Katarína Pajerská, koordinátorka
Volám sa Katarína Pajerská a pochádzam zo Senca. Vyštudovala som zdravotnícku školu. V roku 2007 som mala možnosť ísť na Ukrajinu do Mukačeva, kde potrebovali vychovávateľky do cirkevného internátu. Hoci som išla s predstavou o maximálne troch rokoch, na Ukrajine pôsobím doteraz. Venujem sa práci s deťmi aj dospelými v rómskych komunitách. Aktivity sa týkajú najmä podpory vzdelávania detí a dospelých, zlepšenia zdravotnej situácie či výučby náboženstva. Na vyučovanie mi deti prichádzajú často hladné. Charita sa preto snaží pomáhať aj materiálne, nakoľko je to v našich možnostiach. Vo veľkej núdzi je v našom okolí viac ako 500 detí, preto sme za pomoc zo Slovenska veľmi vďační.

Poslaním nášho seminára je zabezpečiť štúdium a duchovnú formáciu pre bohoslovcov. Väčšina seminaristov pochádza z chudobných rodín, preto sú vaše príspevky veľmi nápomocné pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie.

Ciele a aktivity seminára

Cieľom našej formácie je, aby boli bohoslovci dobre pripravení na svoje budúce poslanie. To zahŕňa osobnostnú, kresťanskú, kultúrnu a citovú oblasť, ako aj prípravu na život v komunite. Medzi aktivity našich bohoslovcov patrí pomoc chudobným a chorým, príprava katechéz pre miništrantov a mládež.

Anatolij Tovkan, riaditeľ
Volám sa Anatolij Tovkan. Som členom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a od roku 2009 pôsobím ako správca nášho seminára v Kyjeve. Do projektu Adopcia na diaľku® sme sa zapojili v roku 2018. Veľmi ďakujeme všetkým slovenským dobrodincom za pomoc. Verím, že Pán Boh za každé dobré dielo všetkých odmení večným životom.

Seminár Svätého Ducha v Ľvove vzdeláva a pripravuje mladých mužov na duchovnú službu už 235 rokov. V súčasnosti študuje v našom seminári viac ako 200 študentov z rôznych eparchií (diecéz) Ukrajiny a tiež zo zahraničia. Cirkev na Ukrajine je bohatá na povolania, ale chudobná materiálne. Preto musí prosiť dobrodincov o pomoc pri vzdelávaní budúcich kňazov.

Ciele a aktivity seminára

Vzdelávanie seminaristov a kňazská formácia je sedemročný proces. Zahŕňa množstvo špecializovaných kurzov, permanentnú duchovnú formáciu a jeden rok pastoračnej praxe. Počas formácie a štúdia seminaristi nenadobúdajú len intelektuálne vedomosti, ale aj schopnosť, ako ich aplikovať v reálnom živote. Bohoslovci získavajú praktické skúsenosti pri katechézach, ktoré realizujú v školách. Zúčastňujú sa mládežníckych kresťanských stretnutí, kde pripravujú rôzne aktivity. Rozvíjajú vzťahy s detskými domovmi, nemocnicami, ľuďmi so špecifickými potrebami, seniormi a vykonávajú pastoračné aktivity pre všetky vekové kategórie.

Volodymyr Krushenytskyy, kancelár
Moje meno je Volodymyr Krushenytskyy. Som kňazom a pôsobím v seminári Svätého Ducha 18 rokov. Predtým som pracoval aj v organizačnom výbore, ktorý pripravoval príchod svätého otca, Jána Pavla II., na Ukrajinu v roku 2001. Pastoračné skúsenosti mám z pôsobení vo farnostiach, kde som vykonával kňazské poslanie 12 rokov. Celé toto obdobie je pre mňa jedinečnou skúsenosťou, kde môžem vnímať i rast a rozvoj kňazských povolaní.
CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA

Momentálne neponúkame možnosť podpory bohoslovcov. V seminároch, s ktorými spolupracujeme, sú už všetci bohoslovci podporovaní.Galéria
 


Viac o adopcii na Ukrajine
 

Ukrajina

Dokumentárny film

Monitorovacia cesta

CHCEM SI ADOPTOVAŤ DIEŤA