O projekte

Projekt SKCH Adopcia na diaľku® sa uskutočňuje už v šiestich krajinách: Albánsko, Haiti, India, Uganda, Ukrajina a Vietnam.

Komu je pomoc určená

 • Projekt je určený pre vzdelávanie a rozvoj detí predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolských študentov.
 • Do projektu sú zapájané chudobné deti bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, zdravotný stav a rasu, na základe stanovených kritérií (chudoba a vzdelávanie) v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí poznajú pomery a situáciu detí.

Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali možnosť dostať sa k vzdelávaniu alebo boli nútené z rodinných dôvodov prerušiť svoje štúdiá. Pokračovanie v ich štúdiu je bez podpory vážne ohrozené, navštevujú nadstavbové odborné kurzy alebo absolvujú vyučenie v remeslách. U detí nezisťujeme ich vierovyznanie. Podporu od darcov poberajú deti počas trvania štúdia.

Vízia a poslanie projektu 

Našou víziou je dlhodobá a systematická pomoc deťom v chudobných krajinách sveta, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, zdravotný stav a rasu. Napĺňaním našej vízie realizujeme aj charitatívne poslanie cirkvi v duchu evanjeliovej lásky pre dobro blížnych a núdznych.

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

(Matúš 25,40)

Ciele projektu

 • Vzdelanie – Pomáhame chudobným deťom získať primerané vzdelanie a zlepšovať ich sociálnu situáciu, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, v dospelosti získať adekvátnu prácu a uživiť seba i svoju rodinu.
 • Rozvoj komunity – Podpora je smerovaná deťom v zázemí ich krajiny a regiónu, na zlepšovanie životných podmienok, aby mohli ostať v krajine, kde sa narodili a v komunite, ktorú poznajú.
 • Dlhodobá a systematická pomoc – Finančne zabezpečujeme podporu vzdelávania, výživu a zdravotnú starostlivosť pre chudobné a sociálne znevýhodnené deti počas trvania ich štúdia. Projekt nemá za cieľ riešiť humanitárnu krízu, ale podporou vzdelávania prispievať  k zlepšeniu života celej spoločnosti.

Naše hodnoty

 • Služba núdznym v duchu Evanjelia
 • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka
 • Nezištná a účinná pomoc chudobným a sociálne znevýhodneným deťom
 • Prvoradým záujmom je dobro dieťaťa, jeho bezpečnosť a ochrana
 • Transparentnosť a efektívnosť

Ako nakladáme s darovanými peniazmi

81% na dieťa – Príspevky zabezpečia deťom úhradu:

 • školného a uniforiem
 • tašiek, učebníc a iných školských potrieb
 • liečebných nákladov a stravy
 • dopravy do škôl
 • internátne poplatky
 • letné tábory
 • ďalšie potreby

*Pri krajine Uganda je z týchto percent hradená aj časť administratívnych nákladov.

17% sa používa na administratívne účely projektu:

 • poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní
 • nákup obálok na zasielanie pošty darcom
 • ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
 • poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
 • tlač poukážok a propagačných materiálov s informáciami o projekte
 • personálne zabezpečenie projektu

2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu, ktorý slúži na rozvoj projektu a pre všetky deti:

 • Tento systém podpory a pomoci nazývame Malé projekty, viac o nich sa dozviete TU.
 • Okrem systému pomoci sú peniaze použité aj na rozvoj projektu: správa webu, materiály darcom, PR projektu a pod.