O projekte

Projekt SKCH Adopcia na diaľku® sa uskutočňuje už v siedmich krajinách: Kuba, India, Ukrajina, Uganda,  Honduras, Vietnam, Haiti.

Komu je pomoc určená

  • Projekt je určený pre vzdelávanie a rozvoj detí predškolského a školského veku, ako aj vysokoškolských študentov.
  • Do projektu sú zapájané chudobné deti bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, zdravotný stav a rasu, na základe stanovených kritérií (chudoba a vzdelávanie) v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí poznajú pomery a situáciu detí.

Do projektu Adopcia na diaľku® sú vyberané deti, ktoré doteraz nemali možnosť dostať sa k vzdelávaniu alebo boli nútené z rodinných dôvodov prerušiť svoje štúdiá. Pokračovanie v ich štúdiu je bez podpory vážne ohrozené, navštevujú nadstavbové odborné kurzy alebo absolvujú vyučenie v remeslách. U detí nezisťujeme ich vierovyznanie. Podporu od darcov poberajú deti počas trvania štúdia.

Vízia a poslanie projektu 

Našou víziou je dlhodobá a systematická pomoc deťom v chudobných krajinách sveta, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, zdravotný stav a rasu. Napĺňaním našej vízie realizujeme aj charitatívne poslanie cirkvi v duchu evanjeliovej lásky pre dobro blížnych a núdznych.

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

(Matúš 25,40)

Ciele projektu

  • Vzdelanie – Pomáhame chudobným deťom získať primerané vzdelanie a zlepšovať ich sociálnu situáciu, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do spoločnosti, v dospelosti získať adekvátnu prácu a uživiť seba i svoju rodinu.
  • Rozvoj komunity – Podpora je smerovaná deťom v zázemí ich krajiny a regiónu, na zlepšovanie životných podmienok, aby mohli ostať v krajine, kde sa narodili a v komunite, ktorú poznajú.
  • Dlhodobá a systematická pomoc – Finančne zabezpečujeme podporu vzdelávania, výživu a zdravotnú starostlivosť pre chudobné a sociálne znevýhodnené deti počas trvania ich štúdia. Projekt nemá za cieľ riešiť humanitárnu krízu, ale podporou vzdelávania prispievať  k zlepšeniu života celej spoločnosti.

Naše hodnoty

  • Služba núdznym v duchu Evanjelia
  • Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti každého človeka
  • Nezištná a účinná pomoc chudobným a sociálne znevýhodneným deťom
  • Prvoradým záujmom je dobro dieťaťa, jeho bezpečnosť a ochrana
  • Transparentnosť a efektívnosť