Uganda

Prečo má podpora dieťaťa v Ugande zmysel

100 000 detí trpí vírusom HIV

61% ľudí má nedostatočný prístup k pitnej vode

75% ľudí nemá adekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti

Pomoc v Ugande smeruje k chudobným deťom a sirotám pochádzajúcim zo severnej a južnej časti krajiny. Našou snahou je byť im oporou, ponúknuť im lásku, starostlivosť a prijatie, dbať o ich zdravotný stav a dohliadať na ich výchovu a vzdelanie. Aj vďaka Vašej podpore, majú tieto deti nádej na lepší život.

CHCEM POMÁHAŤ V UGANDE
Kam smerujú vaše dary

Vzdelanie

Strava a pitná voda

Zdravotná starostlivosť

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku v Ugande.

Ciele a aktivity centra

Sociálni pracovníci centra pomáhajú deťom s písaním domácich úloh aj s prípravou na záverečné skúšky. Centrum organizuje mnoho športových aktivít a súťaží. Ponúka široké množstvo voľnočasových krúžkov ako výroba šperkov, maľovanie či modelovanie. Počas prázdnin organizuje výlety. Deti pomáhajú s bežnými "domácimi" prácami v centre ako umývanie riadov, polievanie kvetín, pomoc v kuchyni, čím sa učia zodpovednosti. Centrum má vlastné pole, ktoré si všetci spoločne obrábajú a pestujú na ňom rôznu zeleninu.

Julious Manga, koordinátor

Už niekoľko rokov spolupracujem s projektom Adopcia na diaľku® a zároveň som miestnym koordinátorom pre ugandské centrum Gift of Love. Vyštudoval som filozofiu a sociálnu prácu. Mojou hlavnou úlohou je zabezpečovať pre deti zapojené v projekte školské materiály ako učebnice, písacie potreby, papiere, matematické pomôcky a tiež aj školské uniformy. Zároveň dohliadam na úhradu školských poplatkov pre všetky podporované deti a zodpovedám za zozbieranie vysvedčení, listov a fotiek detí, ktoré sú posielané darcom na Slovensko. Taktiež zabezpečujem pravidelné kontrolovanie a monitoring v teréne, ako aj riešenie prípadných vzniknutých problémov detí a komunít. Som zodpovedný za správne vykonávanie všetkých procesov a činností súvisiacich s pomocou deťom zapojených v projekte Adopcia na diaľku®.

Ciele a aktivity centra

Organizácia Health Initiatives Association (HIA) pôsobí v Ugande od roku 2012 a darí sa jej úspešne zlepšovať nielen zdravie, ale aj sociálnu situáciu miestnej komunity. Aktuálne pôsobí najmä v oblasti Buikwe, kde prevádzkuje detskú HIV kliniku Jána Pavla II. V roku 2016 sa HIA podarilo hlavne vďaka sponzorom zo Slovenska postaviť nové klinické a administratívne priestory a presťahovať sa do nich. Našim malým pacientom poskytujeme nielen lieky a zdravotné služby, ale staráme sa o celé rodiny. Ak je dieťa sirota alebo znevýhodnené, niektorým z nich vieme poskytnúť podporu vo forme hradenia školských poplatkov.

Barbora Šilhárová, koordinátorka
Pracujem ako lekárka na rozvojových projektoch od roku 2010. Ako zamestnankyňa vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce som postupne pôsobila v rôznych krajinách ako je Uganda, Tanzánia, Lesotho a Južný Sudán. Od roku 2012 sa v ugandskom mestečku Buikwe naplno venujem projektu Kliniky Jána Pavla II. pod organizáciou HIA (Health Initiatives Association). Tento projekt sa zameriava na komplexnú starostlivosť o HIV pozitívne deti a iné zraniteľné skupiny po stránke zdravotníckej, sociálnej a hlavne ľudskej. Kliniku zastrešujem odborne po zdravotníckej stránke a tiež som jej riaditeľkou. S projektom Adopcia na diaľku® spolupracujeme od roku 2018, pričom v Buikwe koordinujem pomoc poskytovanú deťom cez tento projekt. Rovnako sa starám o chod pôrodnice, ktorú sme v júni 2021 mohli otvoriť vďaka finančnému daru Adopcie na diaľku® cez takzvané „Malé projekty“.

Ciele a aktivity centra

Organizácia Morukakise Integrated Development Association (MIDA) vznikla v roku 2004. Bola založená mladými obetavými ľuďmi v Morukakise. Má bohatú históriu v oblasti pomoci miestnej komunite. Organizácia si dala za cieľ pomôcť ľuďom v regióne, ktorý bol výrazne zasiahnutý HIV a tiež vojnou. MIDA vznikla, aby pomohla zmierniť ťažké osudy ľudí v tomto regióne. Sústreďuje sa na pomoc sirotám aj znevýhodneným deťom, ich vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ale tiež aj lokálnej komunite. S organizáciou MIDA sme začali vzájomnú spoluprácu v novembri 2020. Víziou organizácie je vytvoriť komunitu, ktorá bude sociálne a ekonomicky sebestačná.

James Robert Otim, riaditeľ centra
Už niekoľko rokov pracujem ako výkonný riaditeľ pre organizáciu Morukakise Integrated Development Association (MIDA). Mojou úlohou je zabezpečiť pomoc zraniteľným deťom úhradou školských poplatkov, zabezpečovaním školských pomôcok, zdravotnej starostlivosti a iných požiadaviek podľa ich aktuálnych potrieb. Som aj oficiálnym hovorcom a zodpovedám za správy pre predstavenstvo a darcov. Ako sociológ a vedec mám 16 rokov skúseností s komunitou s ochorením AIDS, kde sa snažíme zabraňovať šíreniu choroby a poskytovať podporu pacientom pozitívnym na HIV. Posledných osem rokov pomáham rozvíjať program pre siroty a znevýhodnené deti pri ich postupnom začleňovaní do spoločnosti.
CHCEM POMÁHAŤ V UGANDE
 
Galéria
 
 
Viac o adopcii v Ugande
 

Uganda – krehké životy

Dokumentárny film

CHCEM POMÁHAŤ V UGANDE