Aktuality

Čo máme nové?

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

pridal: charita | dátum: 17. októbra 2017 | kategória: Zo sveta

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku®bojujeme proti chudobe od roku 1996.

Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy.

Bez vzdelania ostávajú deti negramotné i v dospelosti, a tak nemajú primeranú prácu a pravidelný príjem, aby sa uživili. P. Knapík pokračuje: „Jedným z hlavných pilierov nášho projektu je preto podpora vzdelávania detí a mladých v rozvojových a chudobných krajinách sveta. Podporujeme pravidelnú účasť chlapcov a dievčat na vyučovaní, zlepšenie školskej dochádzky, vzdelávacie kurzy, ktoré zvyšujú, alebo zabezpečujú mladým základnú kvalifikáciu, podporujeme aj absolvovanie remeselných kurzov, ktoré umožňujú získať odbornosť a následne aj lepšiu prácu. Ďakujeme, že pomáhate a že prinášate nádej núdznym deťom spolu s nami.“

Do projektu sú zapájané núdzne a chudobné deti aj naďalej. Každý adoptívny rodič na diaľku vstupuje svojou pomocou do života konkrétneho dieťaťa. Svojím mesačným darom mu dáva možnosť chodiť do školy a neostať tak v chudobe po celý život.

Fotografie z krajín, kde pomáhame: