Aktuality

Čo máme nové?

Aj v Indii sme blízko pri človeku

pridal: charita | dátum: 13. júna 2018 | kategória: India

V Indii naši spolupracovníci počas celého roka realizujú mnohé aktivity zamerané na celkový rozvoj detí a mladých ľudí. V uplynulom období sa vzdelávali aj samotní sociálni pracovníci a získané vedomostí hneď aj využili.

„Pre mladšie deti sme realizovali aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností, ako aj na zlepšenie komunikácie v ich materinskom jazyku kanada. Pri mladších žiakoch kladieme dôraz i na adaptáciu detí v skupine rovesníkov, akou je aj trieda. Uľahčuje to proces vzdelávania najmenších. Okrem mladších detí sa pracovníci nášho sociálneho centra v Honavare venovali aj adolescentom. Štyria pracovníci sa zúčastnili vzdelávacieho seminára, ktorý bol zameraný na tému dospievania. Následne vytvorili v piatich stredných školách Honavar Tuluk skupiny tvorené 30 študentmi (15 dievčat a 15 chlapcov). Počas týchto stretnutí sa venovali témam týkajúcim sa dospievania. Obdobie dospievania je náročným časom pre samotných adolescentov, no aj pre ich rodičov. Pracovníci nášho centra preto uskutočnili aj stretnutia pre rodičov, aby svojim deťom vedeli poskytnúť v takomto náročnom období väčšiu podporu a pomoc.“ Informácie nám zaslal koordinátor o. Gabriel Lopez, riaditeľ centra Bala Pragathi Kendra Services v Honavare.

Ďakujeme všetkým vám za finančné dary pre indických žiakov a študentov. Vďaka vašej pomoci môžu navštevovať základnú či strednú školu, a tiež sa zúčastňovať tréningov, ktoré im umožňujú celkový rozvoj. Tieto tréningy sú okrem toho i prevenciou voči rizikovému správaniu mladých v Indii. Aj vďaka vám naši indickí spolupracovníci pomáhajú eliminovať počet dievčat a chlapcov, ktorí užívajú návykové látky ako sú drogy, alkohol apod. Ďakujeme, že ste spolu s nami blízko pri človeku aj v Indii.

Fotografia z diskusie počas jedného zo stretnutí