Ako rozdeľujeme vaše dary?

80 %

posielame do krajiny

70 %

na pomoc a podporu detí
 • na vzdelávanie a rozvoj detí
 • na jedlo, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť
 • na koordinovanie pomoci pre núdzne deti
 • na všetky nevyhnutné súvisiace náklady

10 %

na Malé projekty
 • na podporu a rozvoj miestnych komunít
 • na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania detí po strate darcu
 • na riešenie krízových situácií
 • na ďalšiu rozvojovú a humanitárnu pomoc

19 %

na rozvoj, propagáciu a administratívu
 • na komunikáciu a výstupy pre darcov 
 • na materiál potrebný pre fungovanie a rast projektu
 • na PR a informovanie o projekte
 • na personálne a režijné zabezpečenie projektu

1 %

pre Pomoc na Slovensku
 • pre deti v detských domovoch a sociálnych centrách
 • pre matky s deťmi v krízových zariadeniach
 • pre zdravotne znevýhodnených
 • pre ľudí v ťažkej životnej situácii

V prípade, že podporujete priamo Pomoc na Slovensku, váš dar nerozdeľujeme a pomáhame celou jeho výškou. Na administratívu si neberieme ani euro.